Озверелите руснаци,
от 105 години комунизъм,
са нещастни!