Пропуските в юридическата подготовка на Главния прокурор ни накараха да проверим дипломата му:
1.Влязохме в сайта на ВСС, за да видя дали г-н Гешев е завършил магистратура по специалността „Право“.
Съгласно НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ „БАКАЛАВЪР“,
„МАГИСТЪР“ И „СПЕЦИАЛИСТ“
Приета с ПМС № 162 от 23.07.2002 г. Магистратурата изисква 5 годишно обучение.

2.От дипломата е видно, че Г-н Гешев е постъпил в школата през 1989 и е завършил на 15.09. 1994 г.

3.Положил е теоретико практически изпит на 23.02.1995 г.,
а удостоверението за успешно завършен стаж и практико теоретичен изпит му е издадено на 01.03.1995 г.
От което излиза, че стажът му не покрива законово изискуемите 6 месеца, а е по малко от 5 месеца и половина;

4.И дипломата и удостоверенията са без номера, факултетен номер и подпис на издаващо длъжностно лице.
Документите са заверени само с надпис „вярно“ без подпис към него;

5.Дипломата е издадена на основание Указ №2415/1987 г. на председателя на Държавния съвет.
Но след новата Конституция (1991 г. ) България се управлява според Конституцията и Законите.
След 1991 г. укази няма.
Има Закон за висшето образование, според който Школата на МВР няма качеството на Висше училище.

6.Към датата на издаване на дипломата на г-н Гешев (1994 г.) е в сила Закон за висшето образование,
който в чл. 2 казва, че висшите училища се създават само с акт на Народното събрание.

7.Такъв акт за ВИПОНД Народното събрание издава едва през 2002 г. (14.06.2002 г.)

Висшият институт за подготовка на офицери и научно изследователска дейност за нуждите на МВР (ВИПОНД)
ще се преобразува в Академия на МВР, решиха тогава депутатите на редовно заседание.
За да може да отговаря на закона за висшето образование в дейността на академията ще бъдат включени 3 нови специалности –
“Държава и право”, “Строителство” и “Обществознание”,
за които ще се дават образователните степени бакалавър, магистър и научната степен доктор.

Депутатите приеха предложението на председателя на Народното събрание Огнян Герджиков студентите и курсантите,
изучаващи “Държава и право” да придобиват само образователната степен бакалавър.
Така завършващите тази специалност няма да имат правоспособност да упражняват юридическата професия.

Според Герджиков, даването на магистърска степен може да засили девалвацията на юридическото образование у нас.

8.В ДОКЛАД ОТНОСНО: Подготовката на кадри в Академията на МВР и тяхната реализация (2002 – 2007 г.) е казано:
„В изпълнение на изискванията на Закона за висшето образование през м. април 2007 г.
бе проведена процедура по институционалната акредитация на Академията на МВР.
За резултатите от нея сте информиран с докладна записка (рег.№ 8887 от 02.11. 07г.) на ректора“.
Т.е. до тази дата Академията няма нито институционална, нито програмна акредитация!

С една дума!
Гешев е типичен пример на продължаване на практиката след 1989г.,
както преди това се раздаваха хвърчащи дипломи за висше образование
на „активните борци против фашизъма и капитализъма“!

Първенец в това отношение е т.н. Университет на Библиотекарите от ДС.

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…