ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

18-ти февруари,
1856-та година.

В Цариград е обнародван султанският реформаторски указ Хатихумаюн.

Гюлханският хатишериф/в превод-Честно писмо от Гюлхане/
е султански указ (наречен още и първият акт на Танзимата).
Обнародван е на 3 ноември 1839 г.

Хатишерифът провъзгласява:

-равноправие на всички поданици на империята, независимо от тяхната националност и вероизповедание;
-свобода на религията;
-гарантира неприкосновеността на живота, честта и имуществото им;
-право на съдебен процес на основата на закона, недопускащ наказание без присъда;
-справедливо разпределение и събиране на данъците, включващо и отмяна на илтизама – системата на откупуване на данъците;
-нов начин на организиране на войската, както и ликвидиране на произвола.

Гюлханският хатишериф е преведен на български език от Неофит Рилски.
Публикуван е през 1841 г. в Букурещ.

Общото име на реформите
„танзимат-и хаирийе“ (благотворни наредби),
дава името на епохата на реформи – Танзимат.

Следващият реформаторски акт в духа на френския либерализъм
е така нареченият Хатихумаюн от 18 февруари 1856 година.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези, които продължават да папагалстват
руският и комунистическият прочит на българската история,
са идиоти!