Чл.6.ал.2 от Конституцията на РБ

„Всички хора са равни пред закона.
Не се допускат никакви права или превилегии, основани на
раса
народност
етническа принадлежност
пол
произход
религия
образование
УБЕЖДЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
ЛИЧНО и ОБЩЕСТВЕНО положение
или ИМУЩЕСТВЕНО състояние“

Да, но…
ПРЕСТЪПНИКЪТ Борисов с пачките и кюлчетата
е под покровителството
на ПРЕСТЪПНАТА Прокуратура!

ФаКТ!

ГРАЖДаНСКИ АРЕСТ!
На ПРЕСТЪПНИКЪТ Борисов!

Заедно с пачКите и кюлЧетата!

В ИМЕТО на НАРОДЪТ!

„Когато думите губят смисъла си, хората губят свободата си…“
/Конфуций/