ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

27-Ми декември,
1872-Ра година.

Призори турски заптиета обграждат Къкринското ханче
след кратка схватка залавят Васил Левски.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР